Self-organization in hydrosphere: Aquatic ecosystems maintain water quality as a result of activity of biological community. New achievements in environmental science.

Self-organization in hydrosphere is very important. Recent research discovered that  aquatic ecosystems maintain water quality as a result of activity of biological community. This takes place both in marine and freshwater aquatic bodies. This is another new achievement in environmental science. The research was conducted at M.V.Lomonosov Moscow State University.  More data and relevant bibliography are at the site:

www.scribd.com/doc/79426304/;
Основная библиография в форме легкочитаемой таблицы с комментариями и сайтами. Основные статьи, публикации по экологии, окружающей среде. Примеры работ, выполненных в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. С аннотациями.

Многие из этих работ – статьи о водных экосистемах. Исследования показали роль водных организмов в самоочищении воды. В результате водные экосистемы способны поддерживать чистоту воды. Это имеет место и в пресноводных, и морских водоемах.
5bio5.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

Key words in some languages are below.

Ключевые слова на нескольких языках:

Поллютанты, вещества, поллютанты, синтетические, поверхностно-активные, вещества, ПАВ, детергенты, синтетические моющие средства, фитопланктон, микроводоросли, диатомовые, неионный, моющие, средства, детергенты, фильтрационная, активность, морские, двустворчатые, моллюски, устрицы, мидии, фитопланктон, водоросли, трофические связи, биогены, токсикология, окружающей, среды, экотоксикология, водные, экосистемы, функционирование, экосистем, водная, биота, гидробионты,  гидробиология, экология, охрана природы, гидробионты, науки,  окружающая среда, гидробиологические, экологические, дисциплины, образование, обучение, экобезопасность, устойчивое развитие, загрязнение, самоочищение, водные, экосистемы, морские, пресноводные, восстановление, поллютанты, поверхностно-активные вещества, ПАВ, детергенты, гидросфера, биосфера, сохранение биоразнообразия, поллютанты , качество воды, фиторемедиация, водные, высшие растения , макрофиты , фитотехнология, биотестирование, оценка экологической опасности, биогеохимия, очищение воды, охрана природы,

Ключевые слова – Азербайджанский язык:

Çirkləndiricilər, maddələrin, çirkləndirici, sintetik səthi aktiv, maddələrin, səthi, yuyucu maddələr, sintetik yuyucu maddələr, fitoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, deterjan, alətlər, yuyucu maddələr, filtrasiya, fəaliyyəti, dəniz, bivalve, clams, oysters, mussels, fitoplankton, yosun və trophic münasibətlər, qida maddələri, toksikoloji, ətraf mühit, ətraf mühit, ecotoxicology, su, ekosistemlərin, fəaliyyət ekosistemlərə, su, biota, su həyatı, hydrobiology, ekologiya, ətraf mühit, su həyat, elm, ətraf mühit, hidro-bioloji, ekoloji, nizam-intizam təhsil, təlim, ekoloji təhlükəsizlik, davamlı inkişaf, çirklənmə, özünü təmizləmə, su, ekosistemlərin, dəniz, şirin, bərpası, çirkləndirici, səthi-aktiv agentlər, səthi, yuyucu maddələr, hydrosphere, biosfer, biomüxtəlifliyin qorunması, çirkləndirici maddələrin, suyun keyfiyyəti, phytoremediation, su , ali bitkilər, macrophytes, phytotechnologies, bioloji test, ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi, biogeochemistry, suyun təmizlənməsi, saxlanması,

Армянский язык:

Աղտոտող նյութերի, նյութերի, աղտոտիչները, սինթետիկ surfactants, նյութերի, surfactants, լվացամիջոցներ, սինթետիկ լվացամիջոցներ, phytoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, ախտահանող, գործիքներ, լվացամիջոցներ, ֆիլտրում, գործունեություն, ծովային, երկպատյան, կակղամորթեր, oysters, mussels, phytoplankton, ջրիմուռներով եւ trophic հարաբերությունների, սնուցիչների, թունաբանության, բնապահպանական, շրջակա միջավայրի, ecotoxicology, ջուր, էկոհամակարգերի, գործող էկոհամակարգերի, ջրային, biota, ջրային կյանքը, hydrobiology, բնապահպանության, շրջակա միջավայրի, ջրային կյանքը, գիտության, բնապահպանության, ՀԷԿ – կենսաբանական, բնապահպանական, կարգապահությունը կրթության, վերապատրաստման, շրջակա միջավայրի անվտանգությունը, կայուն զարգացման, աղտոտման, ինքնահաստատման մաքրում, ջուր, էկոհամակարգերի, ծովային, freshwater, վերականգնման, աղտոտիչները, մակերեսային – ակտիվ գործակալները, surfactants, լվացամիջոցներ, hydrosphere, biosphere, կենսաբազմազանության պահպանումը, աղտոտող նյութերի, ջրի որակի, phytoremediation, ջրի , բարձրագույն բույսերը, macrophytes, phytotechnologies, կենսաբանական թեստավորման, գնահատման բնապահպանական ռիսկերը, biogeochemistry, ջրի մաքրման, կոնսերվացման,

Белорусский язык:

Палютантамі, рэчывы, палютантамі, сінтэтычныя, павярхоўна-актыўныя, рэчывы, ПАВ, дэтэргентаў, сінтэтычныя мыйныя сродкі, фітапланктон, мікраводарасцей, диатомовые, неионный, мыйныя, сродкі, дэтэргентаў, фільтрацыйных, актыўнасць, марскія, двухстворкавыя, малюскі, вустрыцы, мідыі, фітапланктон, багавінне, трафічныя сувязі, биогены, таксікалогія, навакольнага, асяроддзя, экотоксикология, водныя, экасістэмы, функцыянаванне, экасістэм, водная, биота, гідрабіёнты, гідрабіялогіі, экалогія, ахова прыроды, гідрабіёнты, навукі, навакольнае асяроддзе, гідрабіялагічныя, экалагічныя, дысцыпліны , адукацыя, навучанне, экобезопасность, устойлівае развіццё, забруджванне, самаачышчэнне, водныя, экасістэмы, марскія, пресноводные, аднаўленне, палютантамі, павярхоўна-актыўныя рэчывы, ПАВ, дэтэргентаў, гідрасфера, біясфера, захаванне біяразнастайнасці, палютантамі, якасць вады, фиторемедиация, водныя , вышэйшыя расліны, макрофиты, фитотехнология, биотестирование, ацэнка экалагічнай небяспекі, биогеохимия, ачышчэнне вады, ахова прыроды,

Болгарский язык:

Замърсители, вещества, замърсители, синтетични повърхностноактивни вещества,, повърхностноактивни вещества, препарати, синтетични детергенти, фитопланктон, макроалги, диатомеи, нейонни, прах за пране, инструменти, перилни препарати, филтрация, дейност, морски мекотели, миди, стриди, миди, фитопланктон, водорасли и трофични отношения, хранителни вещества, токсикологията, околната среда, околна среда, екотоксикология, водата, екосистеми, функциониращи екосистеми, водата, флората и фауната, водната флора и фауна, хидробиология, екология, околна среда, водните организми, науката, околната среда, хидро-биологични, екологични, дисциплина образование, обучение, безопасността за околната среда, устойчивото развитие, замърсяване, самопочистващи се, водата, екосистеми, морски, сладководни, възстановяване, замърсители, повърхностно активни агенти, повърхностноактивни вещества, препарати, хидросферата, биосферата, опазване на биологичното разнообразие, замърсители, качеството на водата, phytoremediation, вода , висши растения, макрофити, phytotechnologies, биологично изпитване, оценка на рисковете за околната среда, биогеохимията, пречистване на водата, опазването,

Венгерский:

Szennyező anyagok, anyagok, szennyező anyagok, szintetikus felületaktív anyagok, felületaktív anyagok, mosószerek, szintetikus mosószerek, fitoplankton, makroalgák, kovamoszat, nem ionos, tisztítószer, eszközök, tisztítószerek, szűrés, tevékenység, tengeri, kéthéjú, kagyló, osztriga, kagyló, fitoplankton, algák és trofikus kapcsolatai, tápanyagok, toxikológiai, környezetvédelmi, környezet, ökotoxikológia, víz, ökoszisztémák, működő ökoszisztémák, víz, élővilág, a vízi élet, hidrobiológia, ökológia, környezet, a vízi élet, a tudomány, környezet-, víz-biológiai, környezeti, fegyelem oktatás, a szakképzés, a környezeti biztonság, a fenntartható fejlődés, a szennyezés, öntisztító, a víz, az ökológiai rendszerek, tengeri, édesvízi, hasznosítás, szennyező anyagok, felületaktív anyagok, felületaktív anyagok, mosószerek, hidroszféra, a bioszféra, a biológiai sokféleség megőrzése, szennyező anyagok, a víz minősége, phytoremediation, víz , magasabb rendű növények, makrofiták, phytotechnologies biológiai vizsgálata, értékelése a környezeti kockázatok, biogeochemistry, víztisztító, megőrzése,

Грузинский:

დამაბინძურებლების, ნივთიერებების, დამაბინძურებლების, ხელოვნური ზედაპირული, ნივთიერებების, ზედაპირული, სარეცხი საშუალებები, სინთეზური სარეცხი საშუალებები, phytoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, სარეცხი, ინსტრუმენტები, სარეცხი საშუალებები, ფილტრაცია, საქმიანობის, საზღვაო, bivalve, clams, oysters, mussels, phytoplankton, წყალმცენარეები და ტროფიკული ურთიერთობები, ნუტრიენტები, ტოქსიკოლოგების საბოლოო დასკვნას, გარემოს, გარემოს, ecotoxicology, წყალი, ეკოსისტემების, ფუნქციონირებს ეკოსისტემების, წყალი, biota, წყლის ცხოვრების, ჰიდრობიოლოგია, ეკოლოგია, გარემოს დაცვა, წყლის ცხოვრების, მეცნიერების, გარემოს, ჰიდრო ბიოლოგიური, გარემოს, დისციპლინის განათლება, ტრენინგი, გარემოს უსაფრთხოება, მდგრადი განვითარება, დაბინძურების, თვითმმართველობის გაწმენდა, წყლის ეკოსისტემების, საზღვაო, მტკნარი, აღდგენა, დამაბინძურებლების, ზედაპირულად აქტიური აგენტები, ზედაპირული, სარეცხი საშუალებები, hydrosphere, ბიოსფერული, ბიომრავალფეროვნების, დამაბინძურებლების, წყლის ხარისხს, phytoremediation, წყლის , უმაღლესი მცენარეების, macrophytes, phytotechnologies, ბიოლოგიური ტესტირება, შეფასება გარემოსდაცვითი რისკების biogeochemistry, წყლის გამწმენდი, კონსერვაციის, SA Ostroumov, სერგეი Ostroumov,

Латышский:

Piesārņojošo vielu, vielu, piesārņojošo vielu, sintētisko virsmaktīvās vielas, vielas, virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, sintētisko mazgāšanas līdzekļu, fitoplanktona, makroaļģu, kramaļģu, nejonu, mazgāšanas līdzekļi, instrumenti, mazgāšanas, filtrēšana, darbība, jūras, gliemenes, gliemežus, austeres, gliemenes, fitoplanktona, aļģēm un trofiskās attiecības, barības vielas, toksikoloģiju, vides, vides, ekotoksikoloģija, ūdens, ekosistēmas, funkcionējošas ekosistēmas, ūdens, floru un faunu, ūdens dzīvajiem organismiem, Hidrobioloģijas, ekoloģija, vides, ūdens dzīvajiem organismiem, zinātnes, vides, hidro-bioloģisko, vides, disciplīna izglītības, mācību, vides drošības, ilgtspējīgas attīstības, vides piesārņojumu, pašattīrīšanās, ūdens, ekosistēmas, jūras, saldūdens, reģenerēšanai, piesārņojošās vielas, virsmaktīvās vielas, virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, hidrosfēras, biosfēras, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, piesārņojuma, ūdens kvalitāti, phytoremediation, ūdens , augstākie augi, makrofītu, phytotechnologies, bioloģisko testēšanu, novērtēšanu vides risku bioģeoķīmiju, ūdens attīrīšana, saglabāšana, SA Ostroumov, Sergejs Ostroumov,

Литовский:

Teršalai, medžiagų, teršalų, sintetiniai paviršiaus medžiagos, paviršiaus, ploviklių, sintetinių ploviklių, fitoplanktono, makrodumblių, titnagdumbliai, nonionic, ploviklis, įrankiai, ploviklių, filtravimas, veiklą, jūrų, dvigeldžių, moliuskai, austrės, midijos, fitoplanktono, dumblių ir trofiniai ryšiai, maistinių medžiagų, toksikologija, aplinkos, aplinka, ekotoksikologijos, vandens ekosistemų funkcionavimą ekosistemoms, vandens, biotos, vandens gyvūnijai, hidrobiologija, ekologija, aplinka, vandens gyvenime, mokslo, aplinkos, vandens, biologinės, aplinkos, drausmės švietimo, mokymo, aplinkos apsaugos, tvarios plėtros, tarša, savarankiškai valymo, vandens, ekosistemų, jūros, gėlo vandens, regeneravimo, teršalai, paviršinio aktyvumo medžiagos, paviršinio aktyvumo medžiagas, ploviklius, hidrosferos, biosferos, biologinės įvairovės išsaugojimo, teršalai, vandens kokybei, Fitoremediacja, vandens , aukštesniųjų augalų, makrofitų, phytotechnologies, biologinių bandymų, įvertinimo pavojaus aplinkai, biogeochemijos, vandens valymo, apsaugos, SA Ostroumov, Sergejus Ostroumov,

Польский:

Zanieczyszczeń, substancji zanieczyszczających, syntetyczne środki powierzchniowo czynne, substancje powierzchniowo czynne, detergenty syntetyczne detergenty, fitoplankton, makroglonów, okrzemki, niejonowe, detergenty, narzędzia, środki czystości, filtracja, działalność, morskie, małże, małże, ostrygi, małże, fitoplankton, glony i troficznych stosunków składników odżywczych, toksykologii, ochrony środowiska, ochrony środowiska, ekotoksykologii, wody, ekosystemów, funkcjonujące ekosystemy, wody, fauny i flory, życie w wodzie, hydrobiologii, ekologii, ochrony środowiska, organizmów wodnych, nauki, ochrony środowiska, hydro-biologicznych, środowiskowych, dyscypliny edukacja, szkolenia, bezpieczeństwo środowiska, zrównoważonego rozwoju, zanieczyszczenia, samooczyszczające, wody, ekosystemów, morskich, słodkowodnych, odzysku, zanieczyszczeń, środki powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo czynne, detergenty, hydrosfery, biosfery, ochrony różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia, jakość wody, fitoremediacji, wody , rośliny wyższe, makrofity, phytotechnologies, badań biologicznych, oceny ryzyka dla środowiska, biogeochemia, oczyszczanie wody, ochrony, SA Ostroumow, Sergey Ostroumow,

Румынский, молдавский:

Poluanţi, substanţele, poluanţii, agenţi tensioactivi sintetice, substanţe, agenţi tensioactivi, detergenţi, detergenţi sintetici, fi