Self-organization in hydrosphere: Aquatic ecosystems maintain water quality as a result of activity of biological community. New achievements in environmental science.

Self-organization in hydrosphere is very important. Recent research discovered that  aquatic ecosystems maintain water quality as a result of activity of biological community. This takes place both in marine and freshwater aquatic bodies. This is another new achievement in environmental science. The research was conducted at M.V.Lomonosov Moscow State University.  More data and relevant bibliography are at the site:

www.scribd.com/doc/79426304/;
Основная библиография в форме легкочитаемой таблицы с комментариями и сайтами. Основные статьи, публикации по экологии, окружающей среде. Примеры работ, выполненных в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. С аннотациями.

Многие из этих работ – статьи о водных экосистемах. Исследования показали роль водных организмов в самоочищении воды. В результате водные экосистемы способны поддерживать чистоту воды. Это имеет место и в пресноводных, и морских водоемах.
5bio5.blogspot.com/2012/05/blog-post_24.html

Key words in some languages are below.

Ключевые слова на нескольких языках:

Поллютанты, вещества, поллютанты, синтетические, поверхностно-активные, вещества, ПАВ, детергенты, синтетические моющие средства, фитопланктон, микроводоросли, диатомовые, неионный, моющие, средства, детергенты, фильтрационная, активность, морские, двустворчатые, моллюски, устрицы, мидии, фитопланктон, водоросли, трофические связи, биогены, токсикология, окружающей, среды, экотоксикология, водные, экосистемы, функционирование, экосистем, водная, биота, гидробионты,  гидробиология, экология, охрана природы, гидробионты, науки,  окружающая среда, гидробиологические, экологические, дисциплины, образование, обучение, экобезопасность, устойчивое развитие, загрязнение, самоочищение, водные, экосистемы, морские, пресноводные, восстановление, поллютанты, поверхностно-активные вещества, ПАВ, детергенты, гидросфера, биосфера, сохранение биоразнообразия, поллютанты , качество воды, фиторемедиация, водные, высшие растения , макрофиты , фитотехнология, биотестирование, оценка экологической опасности, биогеохимия, очищение воды, охрана природы,

Ключевые слова – Азербайджанский язык:

Çirkləndiricilər, maddələrin, çirkləndirici, sintetik səthi aktiv, maddələrin, səthi, yuyucu maddələr, sintetik yuyucu maddələr, fitoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, deterjan, alətlər, yuyucu maddələr, filtrasiya, fəaliyyəti, dəniz, bivalve, clams, oysters, mussels, fitoplankton, yosun və trophic münasibətlər, qida maddələri, toksikoloji, ətraf mühit, ətraf mühit, ecotoxicology, su, ekosistemlərin, fəaliyyət ekosistemlərə, su, biota, su həyatı, hydrobiology, ekologiya, ətraf mühit, su həyat, elm, ətraf mühit, hidro-bioloji, ekoloji, nizam-intizam təhsil, təlim, ekoloji təhlükəsizlik, davamlı inkişaf, çirklənmə, özünü təmizləmə, su, ekosistemlərin, dəniz, şirin, bərpası, çirkləndirici, səthi-aktiv agentlər, səthi, yuyucu maddələr, hydrosphere, biosfer, biomüxtəlifliyin qorunması, çirkləndirici maddələrin, suyun keyfiyyəti, phytoremediation, su , ali bitkilər, macrophytes, phytotechnologies, bioloji test, ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi, biogeochemistry, suyun təmizlənməsi, saxlanması,

Армянский язык:

Աղտոտող նյութերի, նյութերի, աղտոտիչները, սինթետիկ surfactants, նյութերի, surfactants, լվացամիջոցներ, սինթետիկ լվացամիջոցներ, phytoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, ախտահանող, գործիքներ, լվացամիջոցներ, ֆիլտրում, գործունեություն, ծովային, երկպատյան, կակղամորթեր, oysters, mussels, phytoplankton, ջրիմուռներով եւ trophic հարաբերությունների, սնուցիչների, թունաբանության, բնապահպանական, շրջակա միջավայրի, ecotoxicology, ջուր, էկոհամակարգերի, գործող էկոհամակարգերի, ջրային, biota, ջրային կյանքը, hydrobiology, բնապահպանության, շրջակա միջավայրի, ջրային կյանքը, գիտության, բնապահպանության, ՀԷԿ – կենսաբանական, բնապահպանական, կարգապահությունը կրթության, վերապատրաստման, շրջակա միջավայրի անվտանգությունը, կայուն զարգացման, աղտոտման, ինքնահաստատման մաքրում, ջուր, էկոհամակարգերի, ծովային, freshwater, վերականգնման, աղտոտիչները, մակերեսային – ակտիվ գործակալները, surfactants, լվացամիջոցներ, hydrosphere, biosphere, կենսաբազմազանության պահպանումը, աղտոտող նյութերի, ջրի որակի, phytoremediation, ջրի , բարձրագույն բույսերը, macrophytes, phytotechnologies, կենսաբանական թեստավորման, գնահատման բնապահպանական ռիսկերը, biogeochemistry, ջրի մաքրման, կոնսերվացման,

Белорусский язык:

Палютантамі, рэчывы, палютантамі, сінтэтычныя, павярхоўна-актыўныя, рэчывы, ПАВ, дэтэргентаў, сінтэтычныя мыйныя сродкі, фітапланктон, мікраводарасцей, диатомовые, неионный, мыйныя, сродкі, дэтэргентаў, фільтрацыйных, актыўнасць, марскія, двухстворкавыя, малюскі, вустрыцы, мідыі, фітапланктон, багавінне, трафічныя сувязі, биогены, таксікалогія, навакольнага, асяроддзя, экотоксикология, водныя, экасістэмы, функцыянаванне, экасістэм, водная, биота, гідрабіёнты, гідрабіялогіі, экалогія, ахова прыроды, гідрабіёнты, навукі, навакольнае асяроддзе, гідрабіялагічныя, экалагічныя, дысцыпліны , адукацыя, навучанне, экобезопасность, устойлівае развіццё, забруджванне, самаачышчэнне, водныя, экасістэмы, марскія, пресноводные, аднаўленне, палютантамі, павярхоўна-актыўныя рэчывы, ПАВ, дэтэргентаў, гідрасфера, біясфера, захаванне біяразнастайнасці, палютантамі, якасць вады, фиторемедиация, водныя , вышэйшыя расліны, макрофиты, фитотехнология, биотестирование, ацэнка экалагічнай небяспекі, биогеохимия, ачышчэнне вады, ахова прыроды,

Болгарский язык:

Замърсители, вещества, замърсители, синтетични повърхностноактивни вещества,, повърхностноактивни вещества, препарати, синтетични детергенти, фитопланктон, макроалги, диатомеи, нейонни, прах за пране, инструменти, перилни препарати, филтрация, дейност, морски мекотели, миди, стриди, миди, фитопланктон, водорасли и трофични отношения, хранителни вещества, токсикологията, околната среда, околна среда, екотоксикология, водата, екосистеми, функциониращи екосистеми, водата, флората и фауната, водната флора и фауна, хидробиология, екология, околна среда, водните организми, науката, околната среда, хидро-биологични, екологични, дисциплина образование, обучение, безопасността за околната среда, устойчивото развитие, замърсяване, самопочистващи се, водата, екосистеми, морски, сладководни, възстановяване, замърсители, повърхностно активни агенти, повърхностноактивни вещества, препарати, хидросферата, биосферата, опазване на биологичното разнообразие, замърсители, качеството на водата, phytoremediation, вода , висши растения, макрофити, phytotechnologies, биологично изпитване, оценка на рисковете за околната среда, биогеохимията, пречистване на водата, опазването,

Венгерский:

Szennyező anyagok, anyagok, szennyező anyagok, szintetikus felületaktív anyagok, felületaktív anyagok, mosószerek, szintetikus mosószerek, fitoplankton, makroalgák, kovamoszat, nem ionos, tisztítószer, eszközök, tisztítószerek, szűrés, tevékenység, tengeri, kéthéjú, kagyló, osztriga, kagyló, fitoplankton, algák és trofikus kapcsolatai, tápanyagok, toxikológiai, környezetvédelmi, környezet, ökotoxikológia, víz, ökoszisztémák, működő ökoszisztémák, víz, élővilág, a vízi élet, hidrobiológia, ökológia, környezet, a vízi élet, a tudomány, környezet-, víz-biológiai, környezeti, fegyelem oktatás, a szakképzés, a környezeti biztonság, a fenntartható fejlődés, a szennyezés, öntisztító, a víz, az ökológiai rendszerek, tengeri, édesvízi, hasznosítás, szennyező anyagok, felületaktív anyagok, felületaktív anyagok, mosószerek, hidroszféra, a bioszféra, a biológiai sokféleség megőrzése, szennyező anyagok, a víz minősége, phytoremediation, víz , magasabb rendű növények, makrofiták, phytotechnologies biológiai vizsgálata, értékelése a környezeti kockázatok, biogeochemistry, víztisztító, megőrzése,

Грузинский:

დამაბინძურებლების, ნივთიერებების, დამაბინძურებლების, ხელოვნური ზედაპირული, ნივთიერებების, ზედაპირული, სარეცხი საშუალებები, სინთეზური სარეცხი საშუალებები, phytoplankton, macroalgae, diatoms, nonionic, სარეცხი, ინსტრუმენტები, სარეცხი საშუალებები, ფილტრაცია, საქმიანობის, საზღვაო, bivalve, clams, oysters, mussels, phytoplankton, წყალმცენარეები და ტროფიკული ურთიერთობები, ნუტრიენტები, ტოქსიკოლოგების საბოლოო დასკვნას, გარემოს, გარემოს, ecotoxicology, წყალი, ეკოსისტემების, ფუნქციონირებს ეკოსისტემების, წყალი, biota, წყლის ცხოვრების, ჰიდრობიოლოგია, ეკოლოგია, გარემოს დაცვა, წყლის ცხოვრების, მეცნიერების, გარემოს, ჰიდრო ბიოლოგიური, გარემოს, დისციპლინის განათლება, ტრენინგი, გარემოს უსაფრთხოება, მდგრადი განვითარება, დაბინძურების, თვითმმართველობის გაწმენდა, წყლის ეკოსისტემების, საზღვაო, მტკნარი, აღდგენა, დამაბინძურებლების, ზედაპირულად აქტიური აგენტები, ზედაპირული, სარეცხი საშუალებები, hydrosphere, ბიოსფერული, ბიომრავალფეროვნების, დამაბინძურებლების, წყლის ხარისხს, phytoremediation, წყლის , უმაღლესი მცენარეების, macrophytes, phytotechnologies, ბიოლოგიური ტესტირება, შეფასება გარემოსდაცვითი რისკების biogeochemistry, წყლის გამწმენდი, კონსერვაციის, SA Ostroumov, სერგეი Ostroumov,

Латышский:

Piesārņojošo vielu, vielu, piesārņojošo vielu, sintētisko virsmaktīvās vielas, vielas, virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, sintētisko mazgāšanas līdzekļu, fitoplanktona, makroaļģu, kramaļģu, nejonu, mazgāšanas līdzekļi, instrumenti, mazgāšanas, filtrēšana, darbība, jūras, gliemenes, gliemežus, austeres, gliemenes, fitoplanktona, aļģēm un trofiskās attiecības, barības vielas, toksikoloģiju, vides, vides, ekotoksikoloģija, ūdens, ekosistēmas, funkcionējošas ekosistēmas, ūdens, floru un faunu, ūdens dzīvajiem organismiem, Hidrobioloģijas, ekoloģija, vides, ūdens dzīvajiem organismiem, zinātnes, vides, hidro-bioloģisko, vides, disciplīna izglītības, mācību, vides drošības, ilgtspējīgas attīstības, vides piesārņojumu, pašattīrīšanās, ūdens, ekosistēmas, jūras, saldūdens, reģenerēšanai, piesārņojošās vielas, virsmaktīvās vielas, virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, hidrosfēras, biosfēras, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, piesārņojuma, ūdens kvalitāti, phytoremediation, ūdens , augstākie augi, makrofītu, phytotechnologies, bioloģisko testēšanu, novērtēšanu vides risku bioģeoķīmiju, ūdens attīrīšana, saglabāšana, SA Ostroumov, Sergejs Ostroumov,

Литовский:

Teršalai, medžiagų, teršalų, sintetiniai paviršiaus medžiagos, paviršiaus, ploviklių, sintetinių ploviklių, fitoplanktono, makrodumblių, titnagdumbliai, nonionic, ploviklis, įrankiai, ploviklių, filtravimas, veiklą, jūrų, dvigeldžių, moliuskai, austrės, midijos, fitoplanktono, dumblių ir trofiniai ryšiai, maistinių medžiagų, toksikologija, aplinkos, aplinka, ekotoksikologijos, vandens ekosistemų funkcionavimą ekosistemoms, vandens, biotos, vandens gyvūnijai, hidrobiologija, ekologija, aplinka, vandens gyvenime, mokslo, aplinkos, vandens, biologinės, aplinkos, drausmės švietimo, mokymo, aplinkos apsaugos, tvarios plėtros, tarša, savarankiškai valymo, vandens, ekosistemų, jūros, gėlo vandens, regeneravimo, teršalai, paviršinio aktyvumo medžiagos, paviršinio aktyvumo medžiagas, ploviklius, hidrosferos, biosferos, biologinės įvairovės išsaugojimo, teršalai, vandens kokybei, Fitoremediacja, vandens , aukštesniųjų augalų, makrofitų, phytotechnologies, biologinių bandymų, įvertinimo pavojaus aplinkai, biogeochemijos, vandens valymo, apsaugos, SA Ostroumov, Sergejus Ostroumov,

Польский:

Zanieczyszczeń, substancji zanieczyszczających, syntetyczne środki powierzchniowo czynne, substancje powierzchniowo czynne, detergenty syntetyczne detergenty, fitoplankton, makroglonów, okrzemki, niejonowe, detergenty, narzędzia, środki czystości, filtracja, działalność, morskie, małże, małże, ostrygi, małże, fitoplankton, glony i troficznych stosunków składników odżywczych, toksykologii, ochrony środowiska, ochrony środowiska, ekotoksykologii, wody, ekosystemów, funkcjonujące ekosystemy, wody, fauny i flory, życie w wodzie, hydrobiologii, ekologii, ochrony środowiska, organizmów wodnych, nauki, ochrony środowiska, hydro-biologicznych, środowiskowych, dyscypliny edukacja, szkolenia, bezpieczeństwo środowiska, zrównoważonego rozwoju, zanieczyszczenia, samooczyszczające, wody, ekosystemów, morskich, słodkowodnych, odzysku, zanieczyszczeń, środki powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo czynne, detergenty, hydrosfery, biosfery, ochrony różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia, jakość wody, fitoremediacji, wody , rośliny wyższe, makrofity, phytotechnologies, badań biologicznych, oceny ryzyka dla środowiska, biogeochemia, oczyszczanie wody, ochrony, SA Ostroumow, Sergey Ostroumow,

Румынский, молдавский:

Poluanţi, substanţele, poluanţii, agenţi tensioactivi sintetice, substanţe, agenţi tensioactivi, detergenţi, detergenţi sintetici, fitoplanctonul, macroalgelor, diatomee, neionic, detergent, unelte, detergenti, filtrare, activitatea, marine, bivalve, scoici, stridii, midii, Relaţii fitoplanctonului, alge şi trofice, nutrienţi, toxicologie, mediul de mediu, ecotoxicologie, apă, ecosisteme, ecosistemele de funcţionare, apă, biota, viata acvatica, Hidrobiologie, ecologie, mediu, viata acvatica, ştiinţă, mediu, hidro-biologice, disciplina de mediu, educaţie, formare profesională, siguranţa mediului, dezvoltarea durabilă, poluare, auto-curăţare, apă, ecosistemele, marine, de apă dulce, de recuperare, poluanţii, agenţii activi de suprafaţă, agenţi tensioactivi, detergenţi, hidrosfera, biosfera, conservarea biodiversităţii, poluante, calitatea apei, fitoremediere, apă , plante superioare, macrofite, phytotechnologies, testarea biologică, evaluarea riscurilor de mediu, biogeochimiei, purificarea apei, conservarea, SA Ostroumov, Serghei Ostroumov,

Сербский:

Загађивача, супстанци, загађивача, синтетичке површински, супстанце, површински, детерџенти, синтетичких детерџената, фитопланктона, макроалги, диатоми, нониониц, детерџент, средства, детерџенти, филтрација, активност, марина, шкољки, шкољке, остриге, дагње, фитопланктон, алге и трофична односа, хранљиве материје, токсикологије, заштите животне средине, заштите околине, екотоксикологије, вода, екосистема, функционисање екосистема, вода, биоте, водене живот, хидробиологије, екологије, животне средине, водени свет, науке, животне средине, хидро-биолошке, еколошке, дисциплина образовање, обуку, еколошке безбедности, одрживог развоја, загађење, само-чишћење, вода, екосистема, марина, слатководни, опоравак, загађивача, површински активна средства, површински, детерџенти, хидросферу, биосферу, биодиверзитета, загађивача, квалитет воде, Фиторемедијација, вода , виших биљака, макрофита, пхитотецхнологиес, биолошких тестирања, процена еколошких ризика, биогеоцхемистри, пречишћавање воде, конзервација, СА Остроумов, Сергеј Остроумов,

Словацкий

Znečisťujúce látky, látky, znečisťujúce látky, syntetické povrchovo aktívne látky, látky, povrchovo aktívne látky, detergenty, syntetické čistiace prostriedky, fytoplanktónu, makrorias, Rozsievky, neiónových, saponáty, prostriedky, čistiace prostriedky, filtrácie, činnosť, námorné, mušle, mušle, ustrice, mušle, fytoplanktónu, rias a trofické vzťahy, živiny, toxikológiu, životné prostredie, životné prostredie, ekotoxikológie, vody, ekosystémy a fungujúce ekosystémy, voda, biota, vodný život, hydrobiologie, ekológia, životné prostredie, vodné život, vedy, životného prostredia, hydro-biologických, ekologických, disciplína výchovu, vzdelávanie, bezpečnosť pre životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, znečistenie, samočistiaci, vody, ekosystémy, morské, sladkovodné, zotavenie, znečisťujúce látky, povrchovo aktívne látky, povrchovo aktívne látky, detergenty, hydrosféra, biosféra, zachovanie biologickej rozmanitosti, znečisťujúcich látok, kvalita vody, fytoremediačních, voda , vyššie rastliny, makrofytov, phytotechnologies, biologické skúšky, hodnotenie rizík pre životné prostredie, biogeochemie, čistenie vody, zachovanie, SA Ostroumov, Sergey Ostroumov,

Словенский:

Onesnaževali, snovi, škodljivih snovi, sintetična površinsko, snovi, površinsko, detergenti, sintetičnih detergentov, fitoplankton, makroalge, diatomeje, neionski, detergent, orodja, detergenti, filtracija, dejavnost, marine, školjke, školjke, ostrige, dagnje, fitoplanktona, alg in trofični odnosi, hranilne snovi, toksikologijo, okolja, okolje, ekotoksikologiji, voda, ekosisteme, delovanje ekosistemov, voda, žive organizme, vodno življenje, Hidrobiologija, ekologija, okolje, življenje v vodi, znanosti, okolja, hidro-bioloških, okoljskih, discipline izobraževanja, usposabljanja, varovanje okolja, trajnostni razvoj, onesnaževanje, self-čiščenje, vodo, ekosistemi, morske, sladke vode, predelave, onesnaževala, površinsko aktivna sredstva, površinsko, detergenti, hidrosfere, biosfere, ohranjanje biotske raznovrstnosti, okolju škodljivih snovi, kakovost vode, phytoremediation, vodo , višje rastline, makrofitov, phytotechnologies, biološko testiranje, ocenjevanje tveganja za okolje, biogeochemistry, čiščenje vode, ohranjanje, SA Ostroumov, Sergey Ostroumov,

Украинский:

Полютантів, речовини, поллютантами, синтетичні, поверхнево-активні, речовини, ПАР, детергенти, синтетичні миючі засоби, фітопланктон, мікроводорості, діатомові, неіонний, мийні, засоби, детергенти, фільтраційна, активність, морські, двостулкові, молюски, устриці, мідії, фітопланктон, водорості, трофічні зв’язки, БіоГая, токсикологія, навколишнього, середовища, екотоксикологія, водні, екосистеми, функціонування, екосистем, водна, біота, гідробіонти, гідробіологія, екологія, охорона природи, гідробіонти, науки, навколишнє середовище, гідробіологічні, екологічні, дисципліни , освіта, навчання, екобезпека, сталий розвиток, забруднення, самоочищення, водні, екосистеми, морські, прісноводні, відновлення, поллютантами, поверхнево-активні речовини, ПАР, детергенти, гідросфера, біосфера, збереження біорізноманіття, поллютантами, якість води, фіторемедіація, водні , вищі рослини, макрофітів, фітотехнологій, біотестування, оцінка екологічної небезпеки, біогеохімія, очищення води, охорона природи, С.А. Остроумов, Сергій А. Остроумов,

Хорватский:

Onečišćujućih tvari, tvari, onečišćenja, sintetski tenzidi, tvari, tvari, deterdženti, sintetički detergenti, fitoplankton, makroalge, dijatomeje, nonionic, deterdžent, alati, deterdženti, filtracija, aktivnosti, pomorski, školjkaša, školjke, kamenice, dagnje, fitoplanktona, algi i trofičkih odnosa, hranjive tvari, toksikologije, okoliš, okoliš, ekotoksikologija, voda, ekosustava, funkcioniranje ekosustava, voda, bioti, vodeni svijet, Hidrobiologija, ekologija, okoliš, vodeni svijet, znanost, okoliš, hidro-biološki, zaštitu okoliša, disciplina obrazovanje, obuku, sigurnost okoliša, održivi razvoj, zagađenje, self-čišćenje, voda, ekosustave, morski, slatkovodni, oporavak, onečišćenja, površinski aktivne tvari, tenzidi, deterdženti, hidrosfera, biosfere, očuvanje biološke raznolikosti, onečišćenja, kvalitete vode, phytoremediation, voda , viših biljaka, makrofitima, phytotechnologies, biološka ispitivanja, procjene rizika za okoliš, biogeochemistry, pročišćavanje vode, očuvanja, SA Ostroumov, Sergey Ostroumov,

Чешский:

Znečišťující látky, látky, znečišťující látky, syntetické povrchově aktivní látky, látky, povrchově aktivní látky, detergenty, syntetické čistící prostředky, fytoplanktonu, makrořas, rozsivky, neiontových, saponáty, prostředky, čistící prostředky, filtrace, činnost, námořní, škeble, mušle, ústřice, mušle, fytoplanktonu, řas a trofické vztahy, živiny, toxikologii, životní prostředí, životní prostředí, ekotoxikologie, vody, ekosystémy a fungující ekosystémy, voda, biota, vodní život, hydrobiologie, ekologie, životní prostředí, vodní život, vědy, životního prostředí, hydro-biologických, ekologických, disciplína výchovu, vzdělávání, bezpečnost pro životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, znečištění, samočistící, vody, ekosystémy, mořské, sladkovodní, zotavení, znečišťující látky, povrchově aktivní látky, povrchově aktivní látky, detergenty, hydrosféra, biosféra, zachování biologické rozmanitosti, znečišťujících látek, kvalita vody, fytoremediačních, voda , vyšší rostliny, makrofyt, phytotechnologies, biologické zkoušky, hodnocení rizik pro životní prostředí, biogeochemie, čištění vody, zachování, SA Ostroumov, Sergey Ostroumov,

Эстонский:

Saasteained, ainete, saasteainete, sünteetilised pindaktiivsed ained, pindaktiivsed ained, pesuvahendid, sünteetiliste detergentide, fütoplankton, makrovetikate, ränivetikad, Mitteioonsed, pesuvahend, tööriistad, puhastusvahendid, filtreerimine, aktiivsus, mere-, kahepoolmeliste, karbid, austrid, rannakarbid, fütoplanktoni, vetikate ja troofiliste suhted, toitainete, toksikoloogia, keskkonna-, keskkonna, ökotoksikoloogia, vee ökosüsteeme, toimivad ökosüsteemid, vee-elustiku, veeorganismidele, hüdrobioloogia, ökoloogia, keskkond, veeorganismidele, teaduse, keskkonna-, hüdro-bioloogiliste, keskkonna-, distsipliini hariduse, koolituse, keskkonna ohutus, jätkusuutlik areng, reostus, isepuhastuv, vee ökosüsteemide-, mere-, magevee-, taaskasutus, saasteainete, pindaktiivsed ained, pindaktiivsed ained, pesuvahendid, hüdrosfäär, biosfäär, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, saasteained, vee kvaliteet, phytoremediation, vesi kõrgemad taimed, makrofüüdid, phytotechnologies bioloogilised uuringud, hindamine keskkonnariske, biogeokeemilised, vee puhastamine, konserveerimine, SA Ostroumov, Sergei Ostroumov;

**

Казахский язык

Қазақ тіл:
Бұлақты сөздер:
Поллютанты, зат, поллютанты, синтетикалық, поверхностно-активные, зат, пава, детергент, синтетикалық жуушы ақы-пұл, фитопланктон, шағынбалдыр, диатомовые, емесион, жуушы, ақы-пұл, детергент, фильтрлеу, белсенділік, дүнияуи, жармалы, ұлу, устрица, мидия, фитопланктон, балдыр, трофика байланыс, токсикология, қапта-, сәрсенбі, экотоксикология, сулы, экожүйе, функционирование, экожүйе, сулы, биосол, гидробионт,  гидробиология, экология, күзет табиғат, гидробионт, ғылым,  білім, қоршаған орта,, гидробиологиялық экологиялық, тәртіп, тәлім-тәрбие, экологиялық қауіпсіздік, төзімді даму, салтақтану, самоочищение, сулы, экожүйе, дүнияуи, пресноводные, қалпына келтір- поллютанты гидросала биоаймақ сақта- сапа фиторемедиация, су поллютанты, биокөптүрлілік, зат пава детергент, поверхностно-активные, сулы жоғарғы, өсімдік, макрофит, фитотехнология,

**

Краткий список ключевых слов:

библиография, экология, науки об окружающей среде, статьи, сайты Интернета, публикации, аннотации, инновации, впервые, открытия, МГУ,